Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid en definities:
1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door A.M. Broenink, hierna te noemen “Annelies Broenink webdesign”.
2. De contractspartij waarmee Annelies Broenink Webdesign overeenkomsten afsluit zal in deze Algemene Voorwaarden worden aangeduid als “de opdrachtgever”.
3. Onder “opdracht” in deze Algemene Voorwaarden zal worden verstaan een opdracht van de opdrachtgever aan Annelies Broenink Webdesign om een website te bouwen of te ontwerpen of in een website veranderingen aan te brengen, dan wel deze te beheren. Voor zover de aard zich daartegen niet verzet zijn de bepalingen welke betrekking hebben op een opdracht tevens van toepassing op andere prestaties welke met Annelies Broenink Webdesign worden overeengekomen.
4. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van diensten en zaken door Annelies Broenink Webdesign en alle rechtsverhoudingen die in verband hiermee ontstaan tussen Annelies Broenink Webdesign enerzijds en de opdrachtgever of derden anderzijds. Hun werking wordt door de enkele ontvangst van een afschrift door de opdrachtgever aanvaard. Zij blijven geldig totdat Annelies Broenink Webdesign andere Algemene Voorwaarden van toepassing verklaart of expliciet deze Algemene Voorwaarden intrekt.
5. Indien de opdrachtgever zelf met algemene voorwaarden werkt, prevaleren bij onderlinge strijd de Algemene Voorwaarden van Annelies Broenink Webdesign boven de Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever. Iedere bepaling waarbij een recht van Annelies Broenink Webdesign wordt beperkt of een verplichting aan haar wordt opgelegd is strijdig met deze Algemene Voorwaarden, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
6. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk met wederzijds goedvinden rechtsgeldig worden afgeweken.

Artikel 2: Totstandkoming van de opdracht:
1. Een overeenkomst tussen Annelies Broenink Webdesign en de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat Annelies Broenink Webdesign een opdracht schriftelijk aanvaardt.
2. In voorkomende gevallen kunnen partijen ook op andere wijze een opdracht overeenkomen.
3. Indien de tekst van de aanvaarding van de opdracht verschilt van de tekst van het aanbod van de opdracht, wordt de opdracht vermoed te zijn verleend conform de tekst van de aanvaarding, tenzij de opdrachtgever binnen 48 uur na de aanvaarding te kennen geeft dat de opdracht niet onder deze voorwaarden verleend kan worden.

Artikel 3: Rechten en verplichtingen van Annelies Broenink Webdesign:
1. Annelies Broenink Webdesign is gehouden de aan haar verleende opdracht naar beste kunnen uit te voeren.
2. Annelies Broenink Webdesign staat niet in een gezagsverhouding tot de opdrachtgever. Alleen indien vooraf schriftelijk aanwijzingen ten aanzien van de uitvoering van de opdracht zijn overeengekomen is Annelies Broenink Webdesign gehouden om aanwijzingen van de opdrachtgever in acht te nemen; voor het overige verricht Annelies Broenink Webdesign de opdracht naar eigen inzicht en zullen aanwijzingen slechts voor zover zij in dat kader passen worden opgevolgd.
3. Annelies Broenink Webdesign is niet gehouden na het leveren van de overeengekomen prestatie kosteloos onderhoud te plegen aan of instructies te geven met betrekking tot het onderhoud van de website, noch reparaties aan het geleverde te verrichten.
4. De intellectuele eigendom van het door Annelies Broenink Webdesign geleverde product dan wel het auteursrecht daarop berust uitsluitend bij Annelies Broenink Webdesign.
5. Annelies Broenink Webdesign is verplicht tot geheimhouding van hetgeen zij bij de uitvoering van de opdracht over het bedrijf van de opdrachtgever verneemt voor zover het vrijgeven van deze informatie voorzienbaar zou kunnen leiden tot schade voor de opdrachtgever.

Artikel 4: rechten en verplichtingen van de opdrachtgever:
1. De opdrachtgever is verplicht om Annelies Broenink Webdesign tijdig te voorzien van alle informatie welke Annelies Broenink Webdesign behoeft om de opdracht naar beste kunnen uit te voeren.
2. Indien niet anders is overeengekomen, levert de opdrachtgever aan Annelies Broenink Webdesign alle teksten die gebruikt moeten worden digitaal aan als platte tekst. Tevens levert zij alle benodigde afbeeldingen digitaal aan. Deze aanlevering dient plaats te vinden binnen tien werkdagen na de totstandkoming van de opdracht. Indien een einddatum voor de opdracht is overeengekomen, verschuift deze ten minste met even zovele dagen als de opdrachtgever in verzuim is op grond van dit
artikellid.
3. Indien Annelies Broenink Webdesign buiten het voorgaande lid verzoekt om toezending van stukken welke verband houden met de opdracht, dan zal de opdrachtgever gehouden zijn, indien zij over de gevraagde stukken beschikt of kan beschikken, deze stukken binnen drie werkdagen aan Annelies Broenink Webdesign kostenloos ter hand te stellen. Indien het kostbare werken betreft kan de opdrachtgever verlangen dat Annelies Broenink Webdesign de stukken binnen twee weken na de uitvoering van de opdracht op kosten van de opdrachtgever retourneert.
4. De opdrachtgever is verplicht te onderzoeken of er bij het vervullen van de opdracht risico bestaat voor het maken van een inbreuk op enig auteursrecht of merkenrecht en licht Annelies Broenink Webdesign bij gebleken risico daar tijdig en schriftelijk over in.

Artikel 5: Opzegging:
1. Partijen kunnen te allen tijde opzeggen.
2. Indien de opdrachtgever opzegt, dan is hij niettemin gehouden een percentueel deel van de overeengekomen vergoeding voor de werkzaamheden te voldoen. Bij opzegging binnen tien werkdagen na het tot stand komen van de opdracht is het percentage 10 %; bij opzegging op een later tijdstip is het percentage 50 %. Onverminderd het voorgaande is de opdrachtgever verschuldigd een deel van de bedongen vergoeding evenredig aan het deel van de werkzaamheden dat op de datum van opzegging reeds is verricht door Annelies Broenink Webdesign. Ter bepaling van het tijdstip van opzegging als bedoeld in dit artikellid geldt de datum van ontvangst door Annelies Broenink Webdesign van de schriftelijke opzegging door de opdrachtgever dan wel bij mondelinge opzeggingen de verzenddatum van de schriftelijke bevestiging van de opzegging door Annelies Broenink Webdesign.
3. Indien Annelies Broenink Webdesign opzegt, dan is de opdrachtgever niet gehouden enig deel van de overeengekomen vergoeding te betalen, behalve in de gevallen genoemd in het volgende twee leden van dit artikel.
4. Indien Annelies Broenink Webdesign opzegt, terwijl de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen genoemd in het vorige artikel, dan is de opdrachtgever gehouden om 50 % van de overeengekomen vergoeding te voldoen aan Annelies Broenink Webdesign, vermeerderd met een naar evenredigheid berekend deel der vergoeding zijnde op de reeds door Annelies Broenink Webdesign verrichte werkzaamheden.
5. Indien Annelies Broenink Webdesign in geval van ziekte of overmacht de overeenkomst opzegt, dan zal de opdrachtgever slechts gehouden zijn een vergoeding naar billijkheid te voldoen voor reeds geleverde diensten of verrichte werkzaamheden. Partijen dienen alsdan met elkaar in contact te treden voor het vaststellen van de hoogte van de vergoeding. Deze vergoeding zal niet minder kunnen bedragen dan 10 % van de bij de totstandkoming van de opdracht overeengekomen vergoeding.

Artikel 6: Vergoeding en betaling:
1. Over alle in rekening gebrachte bedragen is de opdrachtgever BTW verschuldigd.
2. Indien slechts een deel van de bedongen prestatie wordt geleverd om redenen welke toe te rekenen zijn aan Annelies Broenink Webdesign, is de opdrachtgever slechts een evenredig deel van de overeengekomen vergoeding verschuldigd. In alle andere gevallen is de gehele vergoeding verschuldigd. Dit artikellid geldt slechts buiten de gevallen waarin conform het vorige artikel wordt opgezegd.
3. Annelies Broenink Webdesign is gerechtigd 25 % van het te verwachten bedrag van de declaratie voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden in rekening te brengen bij de opdrachtgever, en nog eens 25 % een maand nadien.
4. Declaraties van Annelies Broenink Webdesign dienen te worden voldaan binnen twee weken na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op een door Annelies Broenink Webdesign aan te geven bankrekening. Indien de opdrachtgever heeft aangegeven dat betaling plaats zal vinden door een derde, dan verleent de opdrachtgever aan Annelies Broenink Webdesign het recht van substitutie ten aanzien van alle rechten die de opdrachtgever in die relatie heeft, en geldt jegens Annelies Broenink Webdesign elk handelen of nalaten van die derde als verricht door de opdrachtgever.
5. Voor elke declaratie van Annelies Broenink Webdesign welke niet is voldaan binnen de vervaltermijn is de opdrachtgever terstond opeisbaar een bedrag ad € 500 (zegge: vijfhonderd euro) verschuldigd als vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Indien na eerste aanmaning alsnog betaling volgt binnen vijf werkdagen, vervalt de verplichting genoemde vergoeding te voldoen.
6. Verrekening van enig verschuldigd bedrag door de opdrachtgever is niet mogelijk.

Artikel 7: Reclames en aansprakelijkheid:
1. Annelies Broenink Webdesign is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van opdrachtgever of derden geleden welke in verband staat met de opdracht, noch voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendom, auteursrecht of merkenrecht. De opdrachtgever vrijwaart Annelies Broenink Webdesign voor aanspraken van derden ter zake.
2. Annelies Broenink Webdesign is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de teksten of afbeeldingen op de website. Indien Annelies Broenink Webdesign hierop zou worden aangesproken door derden, vrijwaart de opdrachtgever haar terzake.
3. Indien schade ontstaat welke in verband gebracht kan worden met het niet naleven van de verplichtingen genoemd in artikel 4, is de opdrachtgever gehouden deze schade volledig te vergoeden.
4. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dienen binnen vier weken na het verrichten van de desbetreffende werkzaamheden bij aangetekend schrijven aan Annelies Broenink Webdesign kenbaar te worden gemaakt. Reclames met betrekking tot de declaratie dienen binnen vier weken na de factuurdatum bij aangetekend schrijven aan Annelies Broenink Webdesign kenbaar te worden gemaakt. Zo reclames niet op de voorgeschreven wijze tijdig zijn ingediend, staat tussen partijen vast dat de opdrachtgever daarmee afstand heeft gedaan van het recht te reclameren.
5. In geval van een terecht uitgebrachte reclame kan Annelies Broenink Webdesign de declaratie aanpassen.

Artikel 8: Toepasselijk recht en forumkeuze:
1. Op alle overeenkomsten tussen Annelies Broenink Webdesign en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. De Rechtbank te ‘s-Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd om in eerste aanleg van geschillen tussen
partijen kennis te nemen.